Конкурси

SGD logo

ГОДИШЊИ КОНКУРС ЗА НАЈБОЉИ РАД МЛАДИХ ГЕОЛОГА И СТУДЕНАТА

У циљу подстицања научног рада младих геолога и студената одлуком Управе Српског геолошког друштва од 23. 11. 2012. и изменама одлуке од 05.09.2019. одлучено је успостављање сталног конкурса за доделу награде младом геологу или студенту свих нивоа академских студија на геологији (основне, мастер, докторске).


Опис награде


Награда се додељује на годишњем нивоу и уручује лауреатима на Годишњој скупштини СГД.

Првонаграђени добија надокнаду трошкова за учешће на научном скупу или куповину стручне литературе до износа од 250 EUR у динарској противвредности, комплет књига и пригодну диплому.

Другонаграђени добија надокнаду трошкова за учешће на научном скупу или куповину стручне литературе до износа од 150 € у динарској противвредности, комплет књига и пригодну диплому.

Трећенаграђени добија надокнаду трошкова за учешће на научном скупу или куповину стручне литературе до износа од 100 € у динарској противвредности, комплет књига и пригодну диплому.

Награде се исплаћују једнократно на основу достављеног предрачуна благајнику Друштва.


Критеријуми конкурса


1.Право учешћа на конкурсу имају сви чланови Српског геолошког друштва, који до 31. децембра у години у којој конкуришу за награду не напунe више од 30. година.

2.Конкурисати се може са радовима саопштеним у току календарске године на скуповима СГД и са достављеним рукописима према важећем упутству за штампу радова у Записницима СГД.

3.При конкурисању се у обзир узимају само радови кандидата који су једини или први аутор у групи аутора од којих ни један није старији од 35 година и који нису запослени у звању наставника на високошколској установи.

4.Особа која конкурише доставља пријаву Комисији за доделу награде или секретару СГД. Комисија може да у конкурс уврсти и да размотри и све друге радове који одговарају критеријумима конкурса.

5.Кандидати могу само једном да добију награду СГД за најбољи рад.


Правила конкурса


1.Конкурс се у штаманој форми објављује у Записницима СГД а у електронској форми се поставља стално на веб сајту СГД.

2.Конкурс је стално отворен и по аутоматизму се одржава за сваку календарску годину. За промену правила конкурса надлежна је Управа СГД. Услови конкурса се могу мењати на предлог комисије за награде или чланова Управе СГД. Промене ће се примењивати наредне године од године доношења одлуке о промени и објаве на сајту СГД.

3.О додели годишње награде одлучује Управа СГД на првој седници у наредној календарској године, на предлог Комисије за награде која се формира и ради у току мандатног периода Управе.

4. Награда се први пут уручује на годишњој скупштини СГД током 2014 године, за резултате остварене током 2013. године, а након тога, успоставиће се континуитет доделе награде која ће се уручивати на годишњој скупштини СГД за резултате остварене у претходној години.

5.Награда се не додељује уколико критеријуми нису задовољени или нема пристиглих радова на конкурс. У складу са квалитетом пристиглих радова, Комисија има право да предложи доделу награда без обавезе поштовања редоследа. На пр. додела само друге и треће награде.

6.На предлог Комисије или на предлог члана Управе при одлучивању се могу консултовати и експерти за одређене уже стручне области.

7.О додели награде одлучује Управа СГД на предлог Комисије за награду. Одлучује се простом већином гласова присутних чланова на седници на којој се доноси одлука, с тим да постоји кворум за рад према Статуту СГД.

8.Одлука о додели награде се објављује у Записницима СГД, а информација и записник са седнице Управе се стављају на увид на веб сајту СГД .

9.Особе којима је додељена награда обавештава секретар СГД најкасније 7 дана након доношења одлуке.