Организације

ЕТИЧКИ КОДЕКС ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈА СЕ БАВЕ ГЕОЛОШКИМ ИСТРАЖИВАЊИМА

(усвојено на Годишњој скупштини СГД дана 12.06.2013) 

Преамбула:
Етички кодекс организација и институција (у даљем тексту Предузеће) које су регистроване за бављење геолошком делатношћу без обзира на врсту власништва, број запослених, специјалистичке делатности, величину прихода и слично, усвојен је на седници Управе Српског геолошког друштва (СГД) дана 19.04.2013 и потом потврђен на Скупштини СГД дана 12.06.2013. Етички кодекс је документ који се нуди на прихватање организацијама и институцијама које су регистроване за бављење геолошком делатношћу. Из добровољно изражене сагласности да прихвате одредбе Кодекса поменуте организације стављају себи у обавезу да у свакодневном раду делују професионално, солидарно и одговорно. Прихватање Етичког кодекса остварује се писменим актом потписаном од стране овлашћеног лица организације. Организације које прихвате Етички кодекс имају право да у свом деловању на тржишту, тендерској документацији и промотивним материјалима (интернет и штампаним) истакну чињеницу да су потписнице Кодекса и да се њега придржавају у свом деловању. Организацијама које у пракси прекрше одредбе Кодекса на основу Одлуке Суда части СГД укида се претходно наведено право. На сајту СГД води се евиденција о организацијама потписницама и описује процедура доделе и одузимања статуса

Члан 1.
Кодексом професионалне етике организација која се баве геолошким истраживањима утврђују се етичка начела у обављању професионалне делатности организација, као и појединаца који раде у њима.

Члан 2.
Етички кодекс садржи општа правила којих се свака организација која се баве геолошким истраживањима мора придржавати у свом раду. Етичка одговорност обухвата стандарде, норме, правила и очекивања од организација која се баве геолошким истраживањима, на првом месту штитећи свеопшти интерес струке. То подразумева рационална истраживања са крајњим циљем експлоатације геолошких ресурса, заштите и очувања животне средине и позитивног промовисања струке у јавности.

Члан 3.
У свом деловању организације која се баве геолошким истраживањима спроводе следећа начела професионалног рада.
Предузеће се мора придржавати важећих закона, правила и уредби било да се ради о прописима у матичној геолошкој или другој не уско стручној области.

Свако Предузеће мора пословати на начин који је крајње конзистентан и у складу са очекивањима општег друштвеног морала и етичких норми.
Свако Предузеће мора благовремено да уочи и респектује растуће и нове етичке/моралне норме усвојене од стране друштва, и да на тај начин спречи компромитовање етичких норми у настојању да се остваре главни циљеви Предузећа.
Предузеће поред остваривања свог основног циља (остваривања профита) треба да поштује начело јавности, тако да саопштава ваљане и јасне резултате који би доприносили афирмацији струке, воде ка рационалној експлоатацији или заштити геолошких ресурса уз очување животне средине, под условом да овим не доводе у неприлику (материјалну или нематеријалну) инвеститора истраживања.
Предузеће се мора придржавати професионалних начела која обезбеђују и гарантују квалитет рада, сигурност, чување и заштиту података.
Предузеће се мора придржавати најновијих научних и стручних достигнућа у обављању своје делатности уз коректан и финансијски оправдан приступ решавању геолошких проблема, примењујући оптималан обим истраживања и испитивања.
Предузеће је одговорно за своје запослене, обезбеђује адекватну заштиту на раду и накнаду за рад запослених уз подстицање њиховог стручног усавршавања.
Предузеће је упознато и прихвата и одредбе Етичког кодекса Српског геолошког друштва које су преузете од Европске федерације геолога. Ове одредбе важе за све појединце геологе који делују и раде у предузећу.
Предузеће се обавезује придржавања реалних цена и реалне надокнаде за обављање своје делатности, уз избегавање свесног нарушавања угледа других предузећа које делују на тржишту.
Предузеће исказује солидарност са другим предузећима која делују у области геолошких истраживања, пре свега кроз фер конкуренцију.

Члан 4.
Предузеће при извођењу истраживања обавља само оне послове и задатке за које је регистровано и професионално оспособљено у складу са важећим прописима.

 

Члан 5.
Предузеће о свим својим пословима или намерама за послове које може обавити (понуде) искрено и правовремено информише и извештава инвеститора истраживања и не доводи га у заблуду у погледу нереалних очекивања или доставља информације које би биле ван стручног делокруга предузећа и делатности за које је оно регистровано.

 

Члан 6.
Предузеће у свим својим пословима и током извођења истраживања води рачуна о заштити животне средине и рационалном коришћењу геолошких ресурса у складу са принципима одрживог развоја који су дефинисани у свим прописима у Србији који се тичу природе, животне средине и експлоатације ових ресурса.

 

Члан 7.
Потписници ЕТИЧКОГ КОДЕКСА прихватају и потписују зборник правила и прописа којима се регулишу рад и међусобни односи Предузећа која се баве геолошким истраживањима, притом не угрожавајући једни друге, штитећи геологију као науку и струку.

 

Етички кодекс мора постати традиција, начин понашања који се преноси са генерације на генерацију запослених на свим нивоима Предузећа која се баве геолошким истраживањима и израдом геолошки значајних објеката.