О нама

Српско геолошко друштво (СГД) је удружење грађана, невладина, добровољна научна организација геолога Србије. Српско геолошко друштво је основано 1891. године са задатком: „да геолошки проучава српске и остале земље Балканског Полуострва и да своје чланове и остале  заинтересоване обавештава о достигнућима геологије и сродних наука“.

Основни циљ Друштва је да подстиче, помаже и прати развој геолошке науке као и основних и примењених геолошких истраживања у Србији и да утиче на њихово унапређивање, уз праћење развоја геологије у свету.

За остварење својих основних циљева Друштво има следеће задатке:

 • да окупља у своје чланство научне и стручне раднике из свих геолошких дисциплина, као и научне и стручне раднике из сродних дисциплина који су заинтересовани за општи развој и напредак геолошке науке у Србији;
 • да подстиче, помаже и прати развој научно-истраживачког рада у геологији и да подстиче мултидисциплинарни рад;
 • да ради на стручном уздизању својих чланова и да помаже њихово усавршавање и афирмисање у геолошкој струци;
 • да подстиче своје чланство на узајамно информисање о успесима и резултатима геолошких проучавања у Србији и свету и да подстиче међународну научну сарадњу;
 • да ради на популаризацији геолошких наука и пропагирању значаја геолошких проучавања, као једног од предуслова за потпунији и бржи привредни и културни развој Србије;
 • да прати, подстиче и усмерава доношење геолошке законске регулативе;
 • да заступа интересе геолога Србије и да се бори за афирмацију геолошке науке и струке;
 • да стално обогаћује и унапређује своју књижницу проширивањем размене публикација Друштва са публикацијама домаћих и иностраних геолошких научних институција;
 • да организује симпозијуме и друге научне и стручне скупове о геолошким проблемима, значајним за науку, привреду и образовање из домена геологије. Друштво, такође, организује конгресе геолога и друге домаће и међународне скупове;
 • да активно ради на проблемима заштите и унапређења животне средине.

Своје циљеве Друштво остварује кроз различите форме активности Друштва:

 • одржава Годишње Скупштине, а по потреби и ванредне Скупштине;
 • организује Зборове Друштва (пленарне и у секцијама);
 • организује различите домаће и иностране скупове (округли сто, симпозијуми, конференције и др);
 • издаје часопис „Записници Српског геолошког друштва“, као и посебне домаће и међународне публикације (Зборнике радова са конгреса, симпозијума, конференција, савeтовања и друго);
 • подстиче сарадњу са другим геолошким друштвима, и другим савезима или друштвима инжењера и техничара рударске, геолошке и металуршке струке, а такође и са научним геолошким институцијама у земљи (РГФ, САНУ и др.) и иностранству.

Управа Српског геолошког друштва је 2013. године, у свом обраћању члановима друштва, потенцирала следеће кораке које би требало предузимати, и који су у међувремену интензивирани, уз краћи застој током пандемије 2020-2021. године, и то:

 • упути апел свим члановима да, у складу са својим могућностима, активно учествују у раду Друштва, посећују зборове и секције, представе резултате својих истраживања и да редовно измирују годишњу чланарину;
 • активира рад Секција и интензивира рад формираних Комисија, чији је задатак да помажу развој специјалистичких и посебних тематских области геологије;
 • иницира одржавање популарних предавања из геологије и других гео наука, организује скупове, округле столове и тематске радионице везане за актуелне стручне и научне проблеме;
 • побољша издавачку делатност, обезбеди редовно штампање и подигне квалитет часописа Записника СГД који ће се дистрибуирати свим члановима;
 • побољша сарадњу са геолошким институцијама, ресорним и другим министарствима;
 • настави и појача активности Друштва на међународном плану и обезбеди активно укључивање својих чланова у рад међународних асоцијација и њихових органа;
 • обезбеди подршку приватног сектора у геологији, који би путем спонзорства, помогао Друштву у испуњавању финансијских обавеза, посебно према међународним асоцијацијама и публицистичкој делатности;
 • појача подршку нашем геолошком подмлатку (конкурси за најбоље студентске радове, штампање првих публикација, подршка учешћу младих стручњака на скуповима у земљи и иностранству);
 • обезбеди редизајн, ажурирање и редовно одржавање сајта Друштва (www.sgd.rs) ради добре и благовремене информисаности чланова и могућности да путем форума размењују мишљења и ставове о актуелној геолошкој проблематици.
 • упозна чланство са садржајем Етичког кодекса, кога се морају придржавати сви чланови Друштва, а који је веома значајан за професионално деловање и достојно репрезентовање наше геологије.

 

Апел геолозима из 2013. године можете преузети као ПДФ документ доле.

Београд, 09.03.2024.

У име Управе Српског геолошког друштва
Др Владимир Симић, Председник СГД

Preuzmi PDF ikonica

APEL GEOLOZIMA