KINDRA project

Kindra project

 

About KINDRA

KINDRA (Knowledge Inventory for hydrogeology research, Grant Agreement No. 642047) is funded by the European Commission’s HORIZON2020 Framework Programme. The overall objective of the project is to take stock of Europe’s contemporary practical and scientific knowledge of hydrogeology research and innovation with the help of an inventory of research results, activities, projects and programmes, and then use the inventory to identify critical research challenges and gaps, with a view to avoiding overlaps. This approach takes into account the implementation of the Water Framework Directive and latest innovation areas within integrated water resources management, allowing at EU scale the future correct management and policy development of groundwater. The project started on 1 January 2015 and lasts for 36 months; work is divided into five work packages.

RESEARCH

Work under KINDRA (besides project management and project dissemination and communication) is divided into the following three core work packages:

WP1 – Methodology framework development

This WP will create a harmonised framework for reporting hydrogeology (groundwater) research and innovation results (coming from programmes, projects, results, agendas, etc.) in Europe. In addition, as part of the work, an in-house inventory of information sources will be created.

WP2 – Data collecting and processing

This WP will facilitate the EU-wide assessment of existing practical and scientific knowledge on hydrogeology research and innovation in Europe. The assessment will be implemented with the help of the national member associations of EFG using the developed classification system/data sources identified in WP1.

WP3 – Research gaps and recommendations

This WP will identify research gaps in hydrogeology research that have relevance for the implementation of the Water Framework Directives (WFD and GWD) including a sound understanding of groundwater-surface water interactions and climate change impact and adaptation.

Project Coordinator

Marco Petitta, Associate Professor of Hydrogeology

Sapienza University of Rome, Earth Science Department, Italy

National association contact:

Vesna Ristic Vakanjac

E-mail: vesna_ristic2002@yahoo.com

More information on web site: www.kindraproject.eu

ПРОЈЕКАТ KINDRA

Пројект КИНДРА (Инвентар знања намењен хидрогеолошким истраживањима) финансира се из средстава Оквирног програма Европске комисије. Општи циљ пројекта је да се прикупе савремена европска знања хидрогеолошких истраживања везана за практичне и научне пројекте и иновације. Ово би се урадило формирањем инвентара (пописа) истраживачких резултата, спроведених активности, пројекта и програма. Инвентар би се користио у сврху идентификације истраживачких изазова и недостатака, а при том би се избегла преклапања.

Овај приступ узима у обзир имплементацију Оквирне Директиве о водама и иновације у оквиру интегралног приступа водним ресурсима, што ће у будућности омогућити на нивоу Европске Уније, правилнији развој политике управљања подземним водама. Пројекат је започео 1. јануара 2015. године и трајаће 36 месеци а рад је подељен у пет радних целина:

WP1: Методологија оквирног развоја (SAPIENZA)

Односи се на усаглашавања извештавања везана за хидрогеолошка истраживања и иновације програма, пројеката, агенди, и сл. на нивоу Европе. Обухвата:

– Хидрогеолошко истраживачко класификациони систем – HRC-SYS

– Европски инвентар истраживања подземних вода – EIGR

WP2: Прикупљање и обрада података (EFG)

На нивоу Европе ће се изврши процена постојећег практичног и научног знања у хидрогеологији везаног за истраживања и иновације. Ово обухвата:

– Националне хидрогеолошке радионице

– Прикупљање и обраду података

– Извештавања из сваке земље појединачно

WP3: Дефинисање недостатака и препоруке (GEUS)

Идентификација недостатака који се јављају при хидрогеолошким истраживањима а који су релевантни за имплементацију Оквирне директиве о водама и Директиве о подземним водама (WFD и GWD). Ово обухвата:

– Процену хидрогеолошких истраживања

– Дефинисање недостатака при истраживањима

– Формирање препорука

WP4: Дисеминација резултата пројекта и комуникација (LPRC)

– Дисеминација пројекта и управљање

– Дисеминација пројекта и сервиси за потребе подршке

– Дисеминација пројекта и дијалог

WP5: Управљање пројектом (SAPIENZA)

– Осигурање квалитета и управљање ризиком

– Координација пројектом

– Управљање пројектом

– Истраживање резултата и права интелектуалне својине

Више информација можете наћи на сајту: www.kindraproject.eu

Координатор пројекта:

Марко Петита, ванредни професор хидрогеологије

Сапиенца Универзитет у Риму, Департман за науке о Земљи, Италија.

Испред Српског геолошког друштва као учесника пројекта KINDRA контакт особа је

Весна Ристић Вакањац

E-mail: vesna_ristic2002@yahoo.com

 

Више информација можете наћи на сајту: www.kindraproject.eu

Брошуру за KINDRA пројекат можете преузети ОВДЕ