For organisations

srb For now, only on SERBIAN language (translation on english is in progress) 

 

ЕТИЧКИ КОДЕКС ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈА СЕ БАВЕ ГЕОЛОШКИМ ИСТРАЖИВАЊИМА
(усвојено на Годишњој скупштини СГД дана 12.06.2013)


Преамбула:


Етички кодекс организација и институција (у даљем тексту Предузеће) које су регистроване за бављење геолошком делатношћу без обзира на врсту власништва, број запослених, специјалистичке делатности, величину прихода и слично, усвојен је на седници Управе Српског геолошког друштва (СГД) дана 19.04.2013 и потом потврђен на Скупштини СГД дана 12.06.2013. Етички кодекс је документ који се нуди на прихватање организацијама и институцијама које су регистроване за бављење геолошком делатношћу. Из добровољно изражене сагласности да прихвате одредбе Кодекса поменуте организације стављају себи у обавезу да у свакодневном раду делују професионално, солидарно и одговорно. Прихватање Етичког кодекса остварује се писменим актом потписаном од стране овлашћеног лица организације. Организације које прихвате Етички кодекс имају право да у свом деловању на тржишту, тендерској документацији и промотивним материјалима (интернет и штампаним) истакну чињеницу да су потписнице Кодекса и да се њега придржавају у свом деловању. Организацијама које у пракси прекрше одредбе Кодекса на основу Одлуке Суда части СГД укида се претходно наведено право. На сајту СГД води се евиденција о организацијама потписницама и описује процедура доделе и одузимања статуса


Члан 1.


Кодексом професионалне етике организација која се баве геолошким истраживањима утврђују се етичка начела у обављању професионалне делатности организација, као и појединаца који раде у њима.


Члан 2.


Етички кодекс садржи општа правила којих се свака организација која се баве геолошким истраживањима мора придржавати у свом раду. Етичка одговорност обухвата стандарде, норме, правила и очекивања од организација која се баве геолошким истраживањима, на првом месту штитећи свеопшти интерес струке. То подразумева рационална истраживања са крајњим циљем експлоатације геолошких ресурса, заштите и очувања животне средине и позитивног промовисања струке у јавности.


Члан 3.


У свом деловању организације која се баве геолошким истраживањима спроводе следећа начела професионалног рада.
Предузеће се мора придржавати важећих закона, правила и уредби било да се ради о прописима у матичној геолошкој или другој не уско стручној области.
Свако Предузеће мора пословати на начин који је крајње конзистентан и у складу са очекивањима општег друштвеног морала и етичких норми.
Свако Предузеће мора благовремено да уочи и респектује растуће и нове етичке/моралне норме усвојене од стране друштва, и да на тај начин спречи компромитовање етичких норми у настојању да се остваре главни циљеви Предузећа.
Предузеће поред остваривања свог основног циља (остваривања профита) треба да поштује начело јавности, тако да саопштава ваљане и јасне резултате који би доприносили афирмацији струке, воде ка рационалној експлоатацији или заштити геолошких ресурса уз очување животне средине, под условом да овим не доводе у неприлику (материјалну или нематеријалну) инвеститора истраживања.
Предузеће се мора придржавати професионалних начела која обезбеђују и гарантују квалитет рада, сигурност, чување и заштиту података.
Предузеће се мора придржавати најновијих научних и стручних достигнућа у обављању своје делатности уз коректан и финансијски оправдан приступ решавању геолошких проблема, примењујући оптималан обим истраживања и испитивања.
Предузеће је одговорно за своје запослене, обезбеђује адекватну заштиту на раду и накнаду за рад запослених уз подстицање њиховог стручног усавршавања.
Предузеће је упознато и прихвата и одредбе Етичког кодекса Српског геолошког друштва које су преузете од Европске федерације геолога. Ове одредбе важе за све појединце геологе који делују и раде у предузећу.
Предузеће се обавезује придржавања реалних цена и реалне надокнаде за обављање своје делатности, уз избегавање свесног нарушавања угледа других предузећа које делују на тржишту.
Предузеће исказује солидарност са другим предузећима која делују у области геолошких истраживања, пре свега кроз фер конкуренцију.


Члан 4.


Предузеће при извођењу истраживања обавља само оне послове и задатке за које је регистровано и професионално оспособљено у складу са важећим прописима.


Члан 5.


Предузеће о свим својим пословима или намерама за послове које може обавити (понуде) искрено и правовремено информише и извештава инвеститора истраживања и не доводи га у заблуду у погледу нереалних очекивања или доставља информације које би биле ван стручног делокруга предузећа и делатности за које је оно регистровано.


Члан 6.


Предузеће у свим својим пословима и током извођења истраживања води рачуна о заштити животне средине и рационалном коришћењу геолошких ресурса у складу са принципима одрживог развоја који су дефинисани у свим прописима у Србији који се тичу природе, животне средине и експлоатације ових ресурса.


Члан 7.


Потписници ЕТИЧКОГ КОДЕКСА прихватају и потписују зборник правила и прописа којима се регулишу рад и међусобни односи Предузећа која се баве геолошким истраживањима, притом не угрожавајући једни друге, штитећи геологију као науку и струку.

Етички кодекс мора постати традиција, начин понашања који се преноси са генерације на генерацију запослених на свим нивоима Предузећа која се баве геолошким истраживањима и израдом геолошки значајних објеката.