САЖЕЦИ

Подношење сажетака је завршено.

Сесије

 1. Фундаментална геолошка истраживања (Минералошка, кристалографска, петролошка и геохемијска испитивања; Регионална геологија и палеонтологија)
 2. Истраживање и одрживо коришћење минералних сировина
 3. Геологија и разрада лежишта нафте и гаса
 4. Хидрогеолошке подлоге, објекти и решења
 5. Инжењерско-геолошка и геотехничка истраживања и решења
 6. Геофизичка истраживања и апликације
 7. Геоедукација, заштита геонаслеђа и геоекологија
 8. Геологија решава проблеме
 9. Western Tethys meets Eastern Tethys – geodynamical, paleoceanographical and paleobiogeographical events (Сесија на енглеском језику!)

Информације о сажецима

 1. Пријављени радови се штампају у виду сажетка, што омогућава касније публиковање опширнијих радова са разматраном тематиком. Ауторима квалитетних саопштења одабраних од стране Научног одбора биће упућен и позив, да ако то желе своје комплетене радове доставе ради штампања у Геолошким аналима Балканског полуострва или Записницима Српског геолошког друштва.
 2. Сажеци се штампају на српском и енглеском језику у еквивалентном обиму, како би обезбедили ширу међународну промоцију резултата геолошких истраживања, и то 1+1 страна (једна српски, један енглески текст). Уместо српског, радови могу бити и на другим језицима са подручја бивше Југославије.
 3. Превод сажетка на енглески језик обезбеђују сами аутори. Он мора бити дословни превод српског текста, квалитетан у језичком смислу и у потпуности задовољити све граматичке стандарде. У супротном неће бити прихваћен за штампу.
 4. Сваки регистровани учесник има право да пријави максимално два сажетка, један за усмену а други за постер презентацију. Научни одбор задржава право промене модела презентације. Прихваћени сажеци аутора који нису извршили уплату котизације неће бити укључени у програм нити у публикацију.

Упутство за припрему сажетка

Пре приступања слању сажетака путем електронске пријаве, сажетак треба бити написан према наведеном упутству и шаблону.

 1. Припрема сажетка у Microsoft Word 2003-2007, фонт Times New Roman, без означавања страница. Све маргине су 2.5 цм.
 2. Наслов треба да буде кратак и информативан (до 12 речи, величина фонта 12, велика слова, болдирано, центрирано на српском и енглеском језику, у посебном реду).
 3. Пуно име и презиме аутора (величина фонта 11, центрирано, болд), име(на) и адресу(е) институције(а), е-маил првог аутора (величина фонта 11, центрирано).
 4. Кључне речи (Кеy words) 3-6 речи на српском и енглеском језику (величина фонта 11, болд, лево равнање)
 5. Текст сажетка: српски, па одвојено новом страницом енглески (поновљен наслов), величина фонта 11, лево равнање, први ред увучен 12.7 мм.

Упутство за припрему postera

Постери за конгрес су димензија A0, портрет оријентација.

 

ОВДЕ можете преузети лого конгреса.

ОВДЕ можете преузети Зборник сажетака.