САЖЕЦИ

ПРИЈАВА УЧЕСНИКА И СЛАЊЕ САЖЕТАКА

Сесије

 1. Фундаментална геолошка истраживања (Минералошка, кристалографска, петролошка и геохемијска испитивања; Регионална геологија и палеонтологија)
 2. Истраживање и одрживо коришћење минералних сировина
 3. Геологија и разрада лежишта нафте и гаса
 4. Хидрогеолошке подлоге, објекти и решења
 5. Инжењерско-геолошка и геотехничка истраживања и решења
 6. Геофизичка истраживања и апликације
 7. Геоедукација, заштита геонаслеђа и геоекологија
 8. Геологија решава проблеме
 9. Western Tethys meets Eastern Tethys – geodynamical, paleoceanographical and paleobiogeographical events (Сесија на енглеском језику!)

Информације о сажецима

 1. Пријављени радови се штампају у виду сажетка, што омогућава касније публиковање опширнијих радова са разматраном тематиком. Ауторима квалитетних саопштења одабраних од стране Научног одбора биће упућен и позив, да ако то желе своје комплетене радове доставе ради штампања у Геолошким аналима Балканског полуострва или Записницима Српског геолошког друштва.
 2. Сажеци се штампају на српском и енглеском језику у еквивалентном обиму, како би обезбедили ширу међународну промоцију резултата геолошких истраживања, и то 1+1 страна (једна српски, један енглески текст). Уместо српског, радови могу бити и на другим језицима са подручја бивше Југославије.
 3. Превод сажетка на енглески језик обезбеђују сами аутори. Он мора бити дословни превод српског текста, квалитетан у језичком смислу и у потпуности задовољити све граматичке стандарде. У супротном неће бити прихваћен за штампу.
 4. Сваки регистровани учесник има право да пријави максимално два сажетка, један за усмену а други за постер презентацију. Научни одбор задржава право промене модела презентације. Прихваћени сажеци аутора који нису извршили уплату котизације неће бити укључени у програм нити у публикацију.

Упутство за припрему сажетка

Пре приступања слању сажетака путем електронске пријаве, сажетак треба бити написан према наведеном упутству и шаблону.

 1. Припрема сажетка у Microsoft Word 2003-2007, фонт Times New Roman, без означавања страница. Све маргине су 2.5 цм.
 2. Наслов треба да буде кратак и информативан (до 12 речи, величина фонта 12, велика слова, болдирано, центрирано на српском и енглеском језику, у посебном реду).
 3. Пуно име и презиме аутора (величина фонта 11, центрирано, болд), име(на) и адресу(е) институције(а), е-маил првог аутора (величина фонта 11, центрирано).
 4. Кључне речи (Кеy words) 3-6 речи на српском и енглеском језику (величина фонта 11, болд, лево равнање)
 5. Текст сажетка: српски, па одвојено новом страницом енглески (поновљен наслов), величина фонта 11, лево равнање, први ред увучен 12.7 мм.