Секције

Секције СГД

У циљу унапређивања научног и стручног рада и развоја појединих геолошких дисциплина, у Друштву се могу образовати Секције које окупљају чланове Друштва, специјалисте из појединих геолошких дисциплина:


• Секција за стратиграфију, палеонтологију и тектонику

Катарина Богићевић – Председник; Урош Стојадиновић – Секретар


• Секција за минералогију, петрологију, геохемију и седиментологију

Весна Матовић – Председник; Виолета Гајић – Секретар


• Секција за хидрогеологију

Весна Ристић Вакањац – Председник; Марина Чокорило – Секретар


• Секција за инжењерску геологију

Зоран Радић – Председник; Биљана Аболмасов – Секретар


• Секција за нафтну геологију и геофизику 

Ирис Вуковић – Председник;  Весна Цветков – Секретар


• Секција за економску геологију и рудна лежишта

Раде Јеленковић – Председник; Зоран Драшко – Секретар


• Секција за историју геологије

Љупко Рундић – Председник; Тивадар Гаудењи – Секретар


• Секција еврогеолога

Ненад Грубин – Председник; Слободанка Лазарев – Секретар


Одлуку о формирању Секције доноси Скупштина Друштва, а на предлог најмање 10 чланова Друштва.

Секције немају својство правних лица, па су им органи Друштва заједнички.
Секције раде према пословницима секција, у складу са Статутом Друштва, а у координацији са Управом.

Рад Секције воде Председник и Секретар секције. Председника и Секретара секције бирају чланови секције на Годишњем збору секције, са мандатом који је временски усаглашен са мандатом Управе Друштва.

Секција настоји да у своје чланство окупи што већи број стручњака ради бољег извршавања циљева и задатака Друштва, организује своје зборове, прикупља, преко повереника подружница, од својих чланова чланарину коју затим уплаћује на жиро рачун Друштва
За све обавезе својих чланова Секција одговара Друштву у целини. Без одобрења Управе Друштва Секције не могу ступати ни у какве уговорне обавезе, материјалне или друге природе.