Теме конгреса и апстракти


ТЕМЕ XVII КОНГРЕСА ГЕОЛОГА СРБИЈЕ


1.Фундаментална геолошка истраживања (Минералогија, кристалографија, петрологија, седиментологија, геохемија, rегионална геологија и палеонтологија)
2.Истраживање и одрживо коришћење минералних сировина,

3.Геологија и разрада лежишта нафте и гаса
4.Хидрогеолошке подлоге, објекти и решења
5.Инжењерско-геолошка и геотехничка истраживања и решења
6.Геофизичка истраживања и апликације
7.Геоедукација, заштита геонаслеђа и геоекологија
8.Студентски радови
9.Отворена сесија – теме по избору и округли сто


Апстракти


Радови се публикују у форми проширeног апстракта које аутори припремају на максимално 3+3 стране (српски и енглески) са највише једним графичким прилогом. Одабрани радови по оцени Научног одбора и посебно одређених рецензената за тематске области, биће штампани по позиву у Геолошким аналима Балканског полуострва и у Записницима СГД. Упутство за припрему можете преузети кликом на .pdf иконицу, док кликом на на Word иконицу можете преузети шаблон за припрему апстракта.

 

   pdf iconCir     Word Icon 
 Упутство за ауторе  Шаблон апстракта
Генерални спонзор за 2018.
Генерални спонзор за 2018.
17.КГС ИНФОРМАЦИЈЕ