Секције СГД

У циљу унапређивања научног и стручног рада и развоја појединих геолошких дисциплина, у Друштву се могу образовати Секције које окупљају чланове Друштва, специјалисте из појединих геолошких дисциплина:


• Секција за стратиграфију, палеонтологију и тектонику

Мери Ганић - Председник; Катарина Богићевић - Секретар


• Секција за минералогију, петрологију, геохемију и седиментологију

Весна Матовић - Председник; Виолета Гајић - Секретар


• Секција за хидрогеологију

Весна Ристић Вакањац - Председник; Марина Чокорило - Секретар


• Секција за инжењерску геологију

Зоран Радић - Председник; Биљана Аболмасов - Секретар


• Секција за нафтну геологију и геофизику 

Александар Ристовић - Председник; Ирис Вуковић - Секретар


• Секција за економску геологију и рудна лежишта

Раде Јеленковић - Председник; Зоран Драшко - Секретар


• Секција за историју геологије

Љупко Рундић - Председник; Тивадар Гаудењи - Секретар


• Секција еврогеолога

Ненад Грубин - Председник; Слободанка Лазарев - Секретар


Одлуку о формирању Секције доноси Скупштина Друштва, а на предлог најмање 10 чланова Друштва.

Секције немају својство правних лица, па су им органи Друштва заједнички.
Секције раде према пословницима секција, у складу са Статутом Друштва, а у координацији са Управом.

Рад Секције воде Председник и Секретар секције. Председника и Секретара секције бирају чланови секције на Годишњем збору секције, са мандатом који је временски усаглашен са мандатом Управе Друштва.

Секција настоји да у своје чланство окупи што већи број стручњака ради бољег извршавања циљева и задатака Друштва, организује своје зборове, прикупља, преко повереника подружница, од својих чланова чланарину коју затим уплаћује на жиро рачун Друштва
За све обавезе својих чланова Секција одговара Друштву у целини. Без одобрења Управе Друштва Секције не могу ступати ни у какве уговорне обавезе, материјалне или друге природе.

125 година СГД-а
Монографија поводом 125 година Српског геолошког друштва
Монографија
Генерални спонзор за 2017.
Генерални спонзор за 2017.
НИС а.д. Нови Сад
13th Workshop on Alpine Geological Studies
13th Workshop on Alpine Geological Studies
September 7th-18th 2017, Zlatibor, Serbia FIRST circular