ОРГАНИ

Органи СГД према Статуту су: Скупштина, Управа, Надзорни одбор, Суд части и Председник Друштва.

 

Руководство СГД чини: Управа, Надзорни одбор и Суд части.

 

Основна стручна и научна активност одвија се кроз рад секција и комисија:
• Секција за стратиграфију, палеонтологију и тектонику
• Секција за минералогију, петрологију, геохемију и седиментологију
• Секција за хидрогеологију
• Секција за инжењерску геологију
• Секција за нафтну геологију и геофизику
• Секција за економску геологију и рудна лежишта
• Секција за историју геологије
• Комисија за неоген
• Комисија за квартар
• Комисија за карст

• Комисија за заштиту геонаслеђа

• Комисија за стратиграфију

Генерални спонзор за 2018.
Генерални спонзор за 2018.
17.КГС ИНФОРМАЦИЈЕ