ОРГАНИ

Органи СГД према Статуту су: Скупштина, Управа, Надзорни одбор, Суд части и Председник Друштва.

 

Руководство СГД чини: Управа, Надзорни одбор и Суд части.

 

Основна стручна и научна активност одвија се кроз рад секција и комисија:
• Секција за стратиграфију, палеонтологију и тектонику
• Секција за минералогију, петрологију, геохемију и седиментологију
• Секција за хидрогеологију
• Секција за инжењерску геологију
• Секција за нафтну геологију и геофизику
• Секција за економску геологију и рудна лежишта
• Секција за историју геологије
• Комисија за неоген
• Комисија за квартар
• Комисија за карст

• Комисија за заштиту геонаслеђа

• Комисија за стратиграфију

125 година СГД-а
Монографија поводом 125 година Српског геолошког друштва
Монографија
Генерални спонзор за 2017.
Генерални спонзор за 2017.
НИС а.д. Нови Сад
13th Workshop on Alpine Geological Studies
13th Workshop on Alpine Geological Studies
September 7th-18th 2017, Zlatibor, Serbia FIRST circular