ЉУПКО М. РУНДИЋ (2004–2008)

Љупко М. Рундић (1962), редовни професор Рударско-геолошког факултета Универзитета у Београду, шеф Катедре за историјску геологију. Професионална активност је везана првенствено за стратиграфију терцијара и квартара, геодинамику и палеогеографију, микропалеонтологију, историју геологије, геодиверзитет и геонаслеђе.

Члан је интернационалне истраживачке групе за остракоде – IRGO (од 1992), Интернационалне Комисије за историју геонаука – INHIGEO (од 2013), Earth Science Society of Libya (од 2005), Удружења геолога БиХ (од 2013), Националног комитета Интернационалне уније геолошких наука – IUGS (до 2016), члан Националног комитета Карпато–балканске геолошке асоцијације – CBGA(до 2017), члан Одбора за палеофлору и палеофауну САНУ (од 2010 и дописни члан Академије инжењерских наука Србије (од 2012). Био је председник Организационог одбора 14. конгреса геолога Србије и Црне горе (2005), и првог Интернационалног симпозијума о неогену централне и југоисточне Европе (2005), председник Националног комитета Планета Земља (2009). Био је званични делегат Србије на XX конгресу КБГА (CBGA) у Тирани, 2014.

Члан СГД од 1984, члан Управе СГД у два мандата (2002–2004, 2012–2016). Био је председник Српског геолошког друштва у периоду 2004–2008. Као пред-ставник Србије и председник Друштва иницирао, а на састанку Савета Европске федерације геолога (EFG) у Риму 2007. године, реализовао пријем СГД тј. Србије у ту асоцијацију (прва земља пуноправна чланица изван простора ЕУ). Главни уредник 4 свеске часописа Записници СГД (1998–2003, 2004–2005, 2006, 2007). Од 2007. године увео у редовну активност Пролећни и Јесењи збор Друштва. Актуелни председник Комисије за неоген СГД (од 2010), председник Секције за историју геологије СГД (од 2012).

Аутор самосталне геолошке изложбе (2000), до-битник награде Јован Жујовић (2001) и аутор прве илустроване монографије о геолошком диверзите-ту града Београда (2010). Руководилац и учесник на бројним пројектима и научним скуповима у земљи и иностранству (Јапан, Италија, Аустрија, Мађарска, Словачка, Чешка, Украјина, Румунија, Бугарска, Грчка, Македонија, Албанија, БиХ, Хрватска). Члан научног одбора на више међународних скупова у земљи и иностранству, рецензент у врхунским научним часописима и члан уређивачког одбора у неколико часописа. Два пута је одржао предавања по позиву у иностранству (Мађарска и Словачка).

Публиковао 148 научних и стручних референци у домаћим, иностраним и часописима са SCI листе. Аутор и коаутор три универзитетска уџбеника, једне међународне и три националне монографије. Био је ко–едитор листа Dur al Abraq, 1:250.000 (трогодишњи рад на геолошкој карти Либије).

Генерални спонзор за 2017.
Генерални спонзор за 2017.
НИС а.д. Нови Сад
XVII Конгрес геолога Србије
Рок за слање апстракта је продужен до 20.02.2018.године